Versturen

AGB


Algemene voorwaarden van
PicturePeople B.V.


1.

Paragraaf 1 – Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • 1.2 PicturePeople: PicturePeople B.V. en al haar groepsmaatschappijen of enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • 1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan PicturePeople opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
 • 1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen PicturePeople en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
 • 1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PicturePeople gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 • 1.6 De algemene voorwaarden van de klant zijn niet op de overeenkomst van toepassing. PicturePeople wijst de toepasselijkheid hiervan van uitdrukkelijk van de hand.
 • 1.7 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover partijen die schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming overeenkomst
 • 2.1 Alle aanbiedingen en offertes van PicturePeople zijn onbeperkt geldig, tenzij daar een termijn voor aanvaarding in wordt genoemd of er een prijswijziging heeft plaatsgevonden.
 • 2.2 PicturePeople kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat sprake is van een vergissing of verschrijving of wanneer sprake is van een dermate verouderde aanbieding of offerte dat PicturePeople daar in alle redelijkheid niet meer aan kan worden gehouden.
 • 2.3 Indien de aanvaarding door de klant afwijkt van de aanbieding of offerte of indien de aanbieding of offerte gedeeltelijk wordt geaccepteerd, dan is PicturePeople daar niet aan gebonden tenzij PicturePeople anders aangeeft.

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden
 • 3.1 Indien de klant de levering van materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen zelf uit wenst te voeren, zoals maar niet beperkt tot de aankleding van de locatie of de visagie, dan is de klant verantwoordelijk voor de aanlevering/uitvoering hiervan en voor eventuele vertraging die hierdoor wordt veroorzaakt.
 • 3.2 PicturePeople is bevoegd om alles wat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, bijvoorbeeld de poses of de hoek van waaruit wordt gefotografeerd.
 • 3.3 PicturePeople is volledig vrij in de keuze om toeleveranciers of derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 – Leveringstermijn
 • 4.1De door PicturePeople aangegeven leveringstermijnen zijn ter indicatie en betreffen geen fatale termijnen.
 • 4.2 Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan vindt de levering plaats binnen een redelijke termijn.
 • 4.3 Indien PicturePeople en de klant een leveringstermijn zijn overeengekomen en de leveringstermijn wordt op verzoek van de klant vervroegt, dan is PicturePeople gerechtigd om de overeengekomen vergoeding te verhogen. Indien het verzoek van de klant om vervroegd te leveren voor PicturePeople niet haalbaar is, dan kan PicturePeople besluiten niet aan het verzoek te voldoen.
 • 2.

  Paragraaf 2 – Auteursrechten en bewaren digitale bestanden

  Artikel 5 – Auteursrechten
  • 5.1 Het auteursrecht op de fotografische werken wordt - nadat de klant de overeengekomen vergoeding/koopprijs in zijn geheel aan PicturePeople heeft voldaan - geacht volledig aan de klant te zijn overgedragen. De klant verkrijgt het onbeperkte recht om de fotografische werken waarvoor hij de overeengekomen vergoeding heeft betaald te gebruiken. PicturePeople heeft alsdan geen enkel recht meer ten aanzien van de fotografische werken en PicturePeople mag deze nog slechts gebruiken, voor welke doeleinden dan ook, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.:
  • 5.2 PicturePeople is bevoegd de digitale bestanden van de gemaakte foto’s te bewaren voor (onder andere) kwaliteitscontrole. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal PicturePeople deze digitale bestanden vernietigen. Wanneer PicturePeople de digitale bestanden op verzoek van de klant heeft vernietigd kan de klant geen aanspraak meer maken op enige garantie zoals bedoeld in artikel 14.

  3.

  Paragraaf 3 – Factuur en betaling

  Artikel 6 – Vergoeding/koopprijs
  • 6.1 De door PicturePeople gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW:
  • 6.2 Indien dat vanuit het oogpunt van PicturePeople wenselijk is, kan PicturePeople een voorschot vragen voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst zal starten.
  • 6.3 Indien PicturePeople hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dan komen deze kosten en/of het meerwerk voor rekening van de klant. De klant zal deze kosten volgens de bepalingen uit artikel 8 aan PicturePeople voldoen.
  • 6.4 Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan de overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gewijzigd, eventuele extra kosten zullen als meerwerk worden gezien. De klant dient deze extra kosten aan PicturePeople te betalen voordat de werkzaamheden zullen worden voortgezet.
  • 6.5 Indien de producten worden bezorgd of bij de klant worden afgeleverd, dan worden de eventuele bezorgkosten afzonderlijk bij de klant in rekening gebracht. De klant dient de bezorgkosten vooraf te voldoen.
  Artikel 7 – Prijswijzigingen
  • 7.1 PicturePeople is bevoegd om reeds afgesproken prijzen jaarlijks te verhogen.
  • 7.2 e klant is bevoegd de overeenkomst binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging schriftelijk of via elektronische weg te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, gedurende welke maand de oude prijsafspraken blijven gelden..
  Artikel 8 – Factuur en betaling
  • 8.1 De klant zal er voor zorgen dat hij de factuur van PicturePeople binnen 14 dagen na factuurdatum betaald. Deze termijn is een fatale termijn. Tenzij anders is overeengekomen zal PicturePeople pas overgaan tot levering van de producten nadat zij de betaling van de klant heeft ontvangen:
  • 8.2Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • 8.3De klant is niet bevoegd om het door hem aan PicturePeople verschuldigde te verrekenen, tenzij het gaat om de verrekening van een door de klant aan PicturePeople betaald voorschot.
  • 8.4 Indien PicturePeople het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft ontvangen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is in dat geval zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt beschouwd.
  • 8.5 Wanneer de klant niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voor PicturePeople voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de wettelijk vastgestelde staffel voor incassokosten voor consumenten.

  Stand: 01. August 2013Nieuwsgierig?