Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden van PicturePeople GmbH


1 Algemeen

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die PicturePeople ontvangt. Zij worden geacht te zijn overeengekomen indien zij niet onmiddellijk worden tegengesproken.

1.2 Foto's in de zin van deze AV zijn alle door PicturePeople vervaardigde producten, ongeacht de technische vorm of het medium waarin ze zijn gemaakt of beschikbaar zijn (papieren beelden, stilstaande video's, elektronische beeldbestanden in gedigitaliseerde vorm, video's, enz.)

1.3 Deze AV worden geacht volledig te zijn aanvaard door het plaatsen van een bestelling bij PicturePeople. De klant ziet af van zijn eigen contractuele voorwaarden. Deze worden alleen bindend als ze uitdrukkelijk schriftelijk door PicturePeople worden bevestigd. Subsidiaire overeenkomsten zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk worden bevestigd.

1.4 De klant verbindt zich ertoe de AV zorgvuldig te lezen en er ten volle kennis van te nemen.
 

2 Auteursrecht

2.1 PicturePeople heeft het auteursrecht op de foto's conform de Auteurswet.

2.2 De door PicturePeople vervaardigde foto's zijn in principe alleen bestemd voor eigen gebruik van de klant. PicturePeople maakt daarbij onderscheid tussen particuliere klanten en ondernemers. De klant is een particuliere klant voor zover het gebruik van de foto geen commerciële of professionele activiteit is. De klant is ondernemer voor zover hij bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of beroepsactiviteit. Dit staat los van de rechtsvorm. De vergunning voor commercieel gebruik kan voor elke foto worden verkregen. 

2.3 Indien PicturePeople gebruiksrechten op de Foto's overdraagt, wordt telkens slechts het enkele gebruiksrecht overgedragen - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor de overdracht van gebruiksrechten is een speciale overeenkomst nodig.

2.4 De gebruiksrechten worden pas overgedragen aan PicturePeople na volledige betaling van de vergoeding.

2.5 De klant in de zin van § 60 UrhG heeft niet het recht om de foto te reproduceren en te verspreiden als de bijbehorende gebruiksrechten niet zijn overgedragen. Van § 60 UrhG wordt uitdrukkelijk afgezien.

2.6 Bij de exploitatie van de Foto's kan PicturePeople, tenzij anders overeengekomen, de naam van de maker van de Foto eisen. Een schending van het recht op naamsvermelding geeft PicturePeople recht op schadevergoeding.

2.7 Voor zakelijke klanten gelden de volgende voorwaarden: PicturePeople of de fotograaf draagt het onbeperkte gebruiksrecht van de foto's over aan de klant onder de opschortende voorwaarde van betaling van de overeengekomen vergoeding. De gebruiksrechten worden pas overgedragen na volledige betaling van de vergoeding.

3. vergoeding, eigendomsvoorbehoud

3.1 Voor de productie van de Foto's wordt een honorarium in rekening gebracht in de vorm van een uurtarief, een dagtarief of een overeengekomen forfaitair bedrag, vermeerderd met de toepasselijke omzetbelasting. Incidentele kosten zoals reiskosten, honoraria van modellen, onkosten, rekwisieten, materiaalkosten enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 
3.2 Facturen zijn onmiddellijk verschuldigd bij de uitvoering van de dienst. De foto's blijven eigendom van PicturePeople totdat de factuur volledig is betaald. Een overdracht kan alleen worden aangevraagd als de overeengekomen vergoeding volledig is betaald. Voor speciale verzoeken moet een voorschot van 50% van de waarde van de bestelling 4 weken voor de besteldatum worden betaald.
 
3.3 Facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen zonder aftrek. De klant is in gebreke indien hij opeisbare facturen niet uiterlijk 21 dagen na ontvangst van een factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling voldoet. De factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending, waarbij de klant het recht behoudt de latere ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling te bewijzen.
 
3.4 De klant erkent uitdrukkelijk het beeldconcept en het ontwerp van PicturePeople bij het plaatsen van de bestelling. Indien de klant tijdens of na de productie van de bestelling wijzigingen wenst aan te brengen, draagt hij de extra kosten. PicturePeople behoudt de aanspraak op beloning voor reeds aangevangen werkzaamheden. 

4 Aansprakelijkheid

4.1 PicturePeople is alleen aansprakelijk voor de schending van verplichtingen die niet direct verband houden met essentiële contractuele verplichtingen voor zichzelf en haar plaatsvervangende agenten voor opzet en grove nalatigheid. PicturePeople is ook aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en van de schending van essentiële contractuele verplichtingen, die zij of hun plaatsvervangers hebben veroorzaakt door verwijtbaar plichtsverzuim. PicturePeople is alleen aansprakelijk voor schade aan fotografische objecten, originelen, films, displays of lay-out, negatieven of gegevens - tenzij anders overeengekomen - in geval van opzet en grove nalatigheid. De verplichting tot schadevergoeding in geval van verlies van foto's, met inbegrip van gegevens, blijft beperkt tot het ter beschikking stellen van nieuwe film- of gegevensopslagmateriaal. Verdere aanspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 
4.2 PicturePeople slaat de beeldgegevens niet op. PicturePeople is gerechtigd, maar niet verplicht, de beeldgegevens onmiddellijk te vernietigen. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden beeldgegevens onmiddellijk gewist en niet opgeslagen, bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole.
 
4.3 In geval van technische defecten aan camera-apparatuur, harde schijven en andere opslagmedia en in geval van storingen aan camera- en/of lichttechniek, defecten aan voertuigtechniek op weg naar de plaats van bestelling, is PicturePeople alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium. PicturePeople garandeert de consistentie van de kwaliteit van de foto's alleen binnen het kader van de garantie van de fabrikant van de materialen (fotopapier, printer, printercartridge, enz.).
4.4 De verzending en terugzending van gegevensdragers, films, foto's en originelen geschiedt op risico van de Klant. De klant kan bepalen hoe of door wie de terugzending wordt uitgevoerd.
 
4.5 De Klant verzekert dat hij/zij gerechtigd is opdracht te geven tot elektronische verwerking van een foto door PicturePeople. PicturePeople is niet aansprakelijk voor claims van derden die gebaseerd zijn op de schending van deze verplichting.
 

5. secundaire verplichtingen

5.1 De klant verzekert dat hij/zij beschikt over het recht van reproductie en verspreiding voor alle aan PicturePeople overhandigde originelen, alsmede de toestemming van de afgebeelde personen voor publicatie, reproductie en verspreiding in het geval van portretten. In het geval van personen jonger dan 18 jaar zorgt de cliënt ervoor dat een toestemmingsverklaring van de ouders beschikbaar is. Vorderingen tot schadevergoeding van derden wegens schending van deze verplichtingen komen ten laste van de klant. De klant vrijwaart PicturePeople van aanspraken van derden.
 
5.2 De klant verbindt zich ertoe de te fotograferen voorwerpen tijdig ter beschikking te stellen en ze onmiddellijk na het nemen van de foto weer op te halen. Indien de Opdrachtgever de te fotograferen objecten niet uiterlijk na 3 werkdagen ophaalt, is PicturePeople gerechtigd om indien nodig opslagkosten in rekening te brengen of de objecten op kosten van de Opdrachtgever uit de opslag te halen indien haar studioruimtes geblokkeerd zijn. Transport- en opslagkosten zijn voor rekening van de klant. 

6. wanprestatie, vertragingsvergoeding

6.1 Indien PicturePeople aan de Opdrachtgever meerdere Foto's ter keuze stelt, zal de Opdrachtgever de niet gekozen Foto's binnen één week na ontvangst - tenzij een langere termijn is overeengekomen - voor eigen rekening en risico retourneren. PicturePeople kan betaling eisen voor verloren of beschadigde Foto's, mits zij niet verantwoordelijk is voor het verlies of de beschadiging.
 
6.2 Indien de foto's niet binnen de termijn van 7 dagen aan PicturePeople zijn geretourneerd, wordt de zending geacht te zijn geaccepteerd en derhalve volledig gefactureerd. Indien de voor de uitvoering van de opdracht voorziene tijd met meer dan 15% wordt overschreden om redenen waarvoor PicturePeople niet verantwoordelijk is, wordt het honorarium van PicturePeople dienovereenkomstig verhoogd, indien een vast tarief was overeengekomen. Indien een tijdsvergoeding is overeengekomen, ontvangt PicturePeople tevens het overeengekomen uur- en dagtarief voor de wachttijd. In geval van opzet of nalatigheid van de klant kan PicturePeople schadevergoeding eisen.
 
6.3 Leveringstermijnen van foto's zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk door PicturePeople zijn bevestigd. PicturePeople is alleen aansprakelijk voor overschrijding van termijnen in geval van opzet en grove nalatigheid.
 
6.4 In geval van een vaste afspraak (bijv. via de website) wordt het basistarief als aanbetaling in rekening gebracht. Indien de klant de boeking van de fotograaf van PicturePeople annuleert, zijn de volgende kosten van toepassing:
 
- Annulering meer dan 14 dagen voor de afspraak: 100% terugbetaling of verplaatsing van de afspraak. 
- Annulering tussen 48 uur en 14 dagen voor de afspraak: Basisbedrag 100% verschuldigd of herschikking mogelijk. 
- Annulering binnen 48 uur voor de afspraak: basisvergoeding 100% verschuldigd en geen herschikking mogelijk 
- Kosten voor extra opdrachten, bijvoorbeeld voor studioruimtes, visagisten worden extra in rekening gebracht, onafhankelijk van de annuleringskosten van de fotograaf.
 
6.5 PictureLoveGarantie: Als de klant direct na de fotoshoot tijdens de fotoselectie ontevreden is over de resulterende foto's, is er geen verplichting om de foto's te accepteren. PicturePeople behoudt zich het recht voor de opname te herhalen. Indien ook in dit geval geen bevredigende foto's worden gemaakt, wordt het eventueel reeds betaalde basisbedrag terugbetaald.
 
6.6 Indien de klant na de fotoshoot tijdens de beeldselectie heeft gekozen voor beelden en producten, worden deze geacht uitdrukkelijk te zijn geaccepteerd. Bij betaling worden de foto's geacht uitdrukkelijk en bindend te zijn aanvaard. Een latere terugkeer is uitgesloten. 

6.7 Vouchers en kortingsacties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Per afspraak kan slechts 1 voucher of 1 kortingsactie worden gebruikt. De uitzondering hierop is het gebruik van waardebonnen, aangezien deze als betaalmiddel worden beschouwd.

6.8 Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij de verwerking van irisfoto's afwijkingen met betrekking tot de kleur en het patroon van de iris kunnen optreden. Indien de klant na de irisopname tijdens de beeldselectie heeft gekozen voor beelden en producten, worden deze geacht uitdrukkelijk te zijn geaccepteerd. Een latere terugzending is uitgesloten. 

7. gegevensbescherming

7.1 Persoonlijke gegevens van de klant die nodig zijn voor zakelijke transacties mogen worden opgeslagen. PicturePeople verbindt zich ertoe alle informatie die haar in het kader van de opdracht bekend wordt gemaakt, vertrouwelijk te behandelen.
 
7.2 Alleen door de klant zelf verstrekte gegevens worden geregistreerd. Er vindt geen samenvoeging met andere gegevensrecords plaats.
 
7.3 PicturePeople zal kosteloos informatie verstrekken en de gegevens van Opdrachtgever op verzoek verwijderen.
 
7.4 Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven, met uitzondering van het doorgeven aan servicepartners van PicturePeople voor het uitvoeren van bestellingen. De verstrekte gegevens worden altijd beperkt tot het contractueel noodzakelijke minimum.
 
7.5 De website van PicturePeople slaat geen permanente cookies op. Er worden alleen sessiecookies opgeslagen, die na het verlaten van de website worden verwijderd.
 
7.6 Voor het maken van gebruiksstatistieken worden alle bezoeken aan de pagina's van PicturePeople gelogd. Deze logboeken zijn volledig anoniem en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over individuele personen of bestellingen. De geregistreerde gegevens omvatten: Browser type/versie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL (URL van oorsprong), IP-adres van de computer die toegang heeft, tijdstip van het serververzoek, bezochte HTML-pagina's, afbeeldingen en andere mediabestanden die zijn overgedragen, transmissievolume, protocoltype, toegangsstatus.

8 Annuleringsbeleid

8.1 Indien de klant een particuliere consument is, beschikt hij over het wettelijke herroepingsrecht. 
Afspraken in de fotostudio zijn uitgesloten van het herroepingsrecht conform § 312 g lid 2 nr. 9 BGB; hetzelfde geldt voor geïndividualiseerde producten (bijv. doeken, fotoboeken etc.). 
 
8.2 De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen en kan schriftelijk (info@picturepeople.de) worden uitgeoefend met een duidelijke verklaring. 
 
8.3 In de studio gekochte foto's en producten kunnen niet worden geretourneerd (zie 6.6). 
 

9 bonnen 

9.1 Online gekochte vouchers kunnen binnen 14 dagen worden geannuleerd. 
 
9.2 In de studio gekochte vouchers kunnen niet worden geannuleerd. 
 
9.3 In geval van verlies of diefstal van de voucher zal geen terugbetaling, tegoed of heruitgifte van de waarde van de voucher plaatsvinden. 
 
9.4 PicturePeople vouchers hebben een algemene verjaringstermijn van 3 jaar volgens § 195 BGB. 

9.5 Vouchers en kortingsacties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Per afspraak kan slechts 1 voucher of 1 kortingsactie worden gebruikt. De uitzondering hierop is het gebruik van waardebonnen, aangezien deze als betaalmiddel worden beschouwd.

9.6 Vouchers en kortingsacties kunnen niet meer dan één keer op dezelfde dag worden ingewisseld. Gratis promoties met reclamepartners kunnen ook maar 1 keer per kwartaal gebruikt worden.

9.7 PicturePeople GmbH behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen verdere inwisselingen door de betreffende klant te verhinderen in het geval dat tegoedbonnen en Your Shooting Cards niet te vaak worden ingewisseld zoals in de markt gebruikelijk is. In dit geval wordt 1 inwisseling per kwartaal als gebruikelijk beschouwd. 
 

10. slotbepalingen

10.1 Plaats van uitvoering en jurisdictie is de statutaire zetel van PicturePeople, Bochum.
 
10.2 PicturePeople behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen of aan te passen.
 
10.3 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze AV.
 
Status: 16 september 2022