Algemene voorwaarden van PicturePeople B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Picture People: Picture People B.V. en al haar groepsmaatschappijen of enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  • De klant: de natuurlijke persoon die aan Picture People opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
  • Overeenkomst: elke afspraak tussen Picture People en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
  • Beelden: door Picture People gemaakte producten, ongeacht hoe ze zijn gemaakt of bestaan (Afdrukken, Video's, digitale beeld bestanden, etc.).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Picture People en op alle overeenkomsten met Picture People.

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Picture People en de klant dat schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Picture People zijn onbeperkt geldig tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd of een prijswijziging heeft plaatsgevonden.

2.2 Picture People kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte indien de klant kon begrijpen dat sprake was van een vergissing of verschrijving; en als sprake is van een dermate verouderde aanbieding of offerte dat Picture People daar in alle redelijkheid niet meer aan kan worden gehouden.

2.3 Indien Picture People een monster of een model aan de klant heeft getoond, dan is dat een voorbeeld waaraan de klant geen rechten kan ontlenen.

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden

3.1 Het staat Picture People vrij om de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, en om toeleveranciers of derden in te schakelen voor de uitvoering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.2 Als de klant tijdens of na het uitvoeren van de opdracht veranderingen wil, dan zijn daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

3.3 Indien de klant bepaalde onderdelen zelf wil uitvoeren, zoals een locatie, visagie, aanleveren van objecten, etc. dan is de klant verantwoordelijk voor de uitvoering en voor eventuele vertraging die hierdoor wordt veroorzaakt. Door de klant in de studio van Picture People aangeleverde objecten die niet uiterlijk drie dagen na de uitvoering van de opdracht worden opgehaald, worden op kosten van de klant extern opgeslagen. De klant is dan gehouden de opslag- en transportkosten te betalen.

 
Artikel 4 – Leveringstermijn

4.1 Leveringstermijnen zijn ter indicatie en geen fatale termijnen.

4.2 Als geen leveringstermijn is overeengekomen, dan vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.

4.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen en de klant verzoekt om eerder te leveren, dan kan Picture People de overeengekomen vergoeding verhogen, of als eerder leveren niet haalbaar is, de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1 Door Picture People gehanteerde prijzen worden particulier inclusief BTW en zakelijk exclusief BTW aangegeven.

5.2 Additionele kosten, zoals reiskosten, modellenvergoeding, accessoires, materiaalkosten, bezorgkosten, meerwerk, opslag- en transportkosten etc. zijn voor rekening van de klant.

5.3 Picture People kan een voorschot vragen voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst begint.

5.4 Rekeningen dienen bij levering van de Beelden te worden voldaan. Indien is overeengekomen dat een rekening aan de klant wordt gestuurd, dient deze binnen zeven dagen na de levering te worden voldaan.

5.5 Beelden en auteursrechten blijven eigendom van Picture People tot de klant volledig heeft betaald.

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van de rekening schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

5.7 Indien Picture People het door de klant verschuldigde bedrag niet tijdig conform artikel 5.4 heeft ontvangen, dan is de klant van rechtswege in verzuim en zonder verdere sommatie wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf zeven dagen na de levering.

5.8 Wanneer de klant niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voor Picture People voortvloeiende kosten voor rekening van de klant, daaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6 – Auteursrecht

6.1 De klant verkrijgt het auteursrecht op de Beelden waarvoor hij de overeengekomen vergoeding heeft betaald. Picture People mag de Beelden daarna alleen gebruiken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

6.2 Digitale bestanden worden na betaling overgedragen aan de klant. Picture People kan digitale bestanden voor kwaliteitscontrole bewaren. Op verzoek van de klant worden deze vernietigd, waarna de klant geen aanspraak meer heeft op enige garantie.

6.3 Ingeval Picture People opdracht heeft om door de klant aangeleverde Beelden te bewerken vrijwaart de klant Picture People voor (auteursrecht-)claims van derden.

 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Picture People is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot vertragingsschade. Picture People is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.

7.2 Indien Picture People aansprakelijk is voor enige door de klant geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de vergoeding die de klant verschuldigd is. De aansprakelijkheid van Picture People is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Picture People kan niet gehouden worden om de overeenkomst na te komen, als sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan van buiten komende oorzaken waarop Picture People geen invloed heeft, zoals maar niet beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom- en/of computerstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen.

8.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Picture People de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

8.3 Als Picture People door de overmacht-situatie de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of slechts gedeeltelijk kan nakomen en dat deel (voor de klant) zelfstandig van waarde is en kan worden geleverd, is Picture People gehouden dat deel te leveren en is de klant gehouden dat deel te betalen.

Artikel 9 – Verstoringen en annuleringskosten

9.1 De klant die de overeenkomst annuleert is afhankelijk van het moment van annuleren gehouden om annuleringskosten aan Picture People te voldoen. Bij annuliering.

9.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Picture People de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

  • tot 4 weken voor de geboekte afspraak 10 % van de overeengekomen vergoeding;
  • tot 3 weken voor de geboekte afspraak 35 % van de overeengekomen vergoeding;
  • tot 24 uur voor de geboekte afspraak 60 % van de overeengekomen vergoeding;
  • binnen 24 uur voor de geboekte afspraak 100% van de overeengekomen vergoeding

9.3 Picture People kan aanspraak maken op vergoeding van schade en/of gederfde winst.

9.4 Als Picture People op het moment van annuleren door de klant al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot het aangaan van overeenkomsten met derden tot het inkopen van zaken, het inhuren van personen, diensten, een of meer locatie(s) of objecten dan worden de kosten die Picture People daarvoor heeft gemaakt bij de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten dienen binnen 7 dagen na de levering van de Beelden door de klant bij Picture People te worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd.

10.2 Picture People reageert binnen veertien dagen op de melding en kan de klant verzoeken de Beelden toe te sturen. In het geval blijkt dat sprake is van technische tekortkomingen zal Picture People in overleg met de klant zorgen voor nieuwe Beelden.

10.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan zal de klant de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, aan Picture People terugbetalen.

Artikel 11 – Privacy en cookies, privacyverklaring

11.1 Picture People verwerkt persoonsgegevens van haar klant in het kader van de overeenkomst met de klant. Picture People bewaart de gegevens niet en wisselt geen gegevens uit met derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Zo nodig sluit Picture People verwerkersovereenkomsten met derden. De Privacy Verklaring van Picture People staat op haar website.

11.2 Bij bezoek van de website van Picture People worden cookies geplaatst, waarvan de meeste na het verlaten van de website automatisch worden verwijderd, en sommige op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de Privacy Verklaring op de website van Picture People staat alles over cookies.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen Picture People en de klant.

12.2 In geval van een geschil zullen partijen eerst proberen dat in onderling overleg op te lossen, lukt dat niet dan ieder van partijen een beroep op de dan bevoegde rechter doen.